Installer zero-k-proton

game:
 appid: 334920
description: null
game_slug: zero-k
gogslug: ''
humblestoreid: ''
installer_slug: zero-k-proton
name: Zero-k
notes: ''
runner: steam
script:
 game:
  appid: 334920
slug: zero-k-proton
steamid: 334920
version: Proton
year: 2015
{
 "game_slug": "zero-k",
 "version": "Proton",
 "description": null,
 "notes": "",
 "name": "Zero-k",
 "year": 2015,
 "steamid": 334920,
 "gogslug": "",
 "humblestoreid": "",
 "runner": "steam",
 "slug": "zero-k-proton",
 "installer_slug": "zero-k-proton",
 "script": {
  "game": {
   "appid": 334920
  }
 }
}
Back to game