Installer koikatsu-party-proton

game:
 appid: 1073440
description: Runs Koikatsu Party in Steam's Proton Wine.
game_slug: koikatsu-party
gogslug: ''
humblestoreid: ''
installer_slug: koikatsu-party-proton
name: "\u30B3\u30A4\u30AB\u30C4 / Koikatsu Party"
notes: ''
runner: steam
script:
 game:
  appid: 1073440
slug: koikatsu-party-proton
steamid: 1073440
version: Proton
year: 2019
{
 "game_slug": "koikatsu-party",
 "version": "Proton",
 "description": "Runs Koikatsu Party in Steam's Proton Wine.",
 "notes": "",
 "name": "\u30b3\u30a4\u30ab\u30c4 / Koikatsu Party",
 "year": 2019,
 "steamid": 1073440,
 "gogslug": "",
 "humblestoreid": "",
 "runner": "steam",
 "slug": "koikatsu-party-proton",
 "installer_slug": "koikatsu-party-proton",
 "script": {
  "game": {
   "appid": 1073440
  }
 }
}
Back to game