Installer 20xxio-browser

game:
 main_file: https://20xx.io/
description: null
game_slug: 20xxio
gogslug: ''
humblestoreid: ''
installer_slug: 20xxio-browser
name: 20XX.io
notes: ''
runner: web
script:
 game:
  main_file: https://20xx.io/
slug: 20xxio-browser
steamid: null
version: Browser
year: 2020
{
 "game_slug": "20xxio",
 "version": "Browser",
 "description": null,
 "notes": "",
 "name": "20XX.io",
 "year": 2020,
 "steamid": null,
 "gogslug": "",
 "humblestoreid": "",
 "runner": "web",
 "slug": "20xxio-browser",
 "installer_slug": "20xxio-browser",
 "script": {
  "game": {
   "main_file": "https://20xx.io/"
  }
 }
}
Back to game