Installer yume-nikki-proton

game:
 appid: 650700
description: null
game_slug: yume-nikki
gogslug: ''
humblestoreid: ''
installer_slug: yume-nikki-proton
name: Yume Nikki
notes: ''
runner: steam
script:
 game:
  appid: 650700
slug: yume-nikki-proton
steamid: 650700
version: Proton
year: 2004
{
 "game_slug": "yume-nikki",
 "version": "Proton",
 "description": null,
 "notes": "",
 "name": "Yume Nikki",
 "year": 2004,
 "steamid": 650700,
 "gogslug": "",
 "humblestoreid": "",
 "runner": "steam",
 "slug": "yume-nikki-proton",
 "installer_slug": "yume-nikki-proton",
 "script": {
  "game": {
   "appid": 650700
  }
 }
}
Back to game